Pedagoogid

Õpetaja: Janne 
Õpetaja assistent: Kristi 
Õpetaja abi: Ulvi

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lapsevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus : 4-6
Laste arv : 16

Pedagoogid

Õpetaja: Janne 
Õpetaja assistent: Kristi 
Õpetaja abi: Ulvi

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina

Lapsevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus : 4-6
Laste arv : 16

Päevakava

Päevakava

7.00- 8.30
laste saabumine, mängud, vaba tegevus
8.30 -9.00
hommikusöök
9.00- 11.00
õppe- ja kasvatustegevused
11.00 – 12.30
mängud, tegevused, vaatlused õues, eneseteenindamine
12.30-13.00
lõunasöök
13.00-15.00
lõunauinak
16.00-18.00
õhtuoode, vaba tegevus, mängud toas ja õues, kojuminek

4. Õppetegevused

Muusika
1) laulmine;
2) muusika kuulamine;
3) muusikalis-rütmiline liikumine ja tants;
4) pillimäng.
Muusikategevused saalis 2

Liikumine
1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
2) põhiliikumised;
3) liikumismängud;
4) erinevad spordialad.
Liikumistegevused saalis, võimlas, õues 2
Ujumine 0

Kunst
1) kujutamine ja väljendamine;
2) kujundamine;
3) tehnilised oskused;
4) kunstiteoste vaatlemine. 2
Voolimine 1
Kleepetöö, meisterdamine 1
Maalimine, joonistamine 1

Mina ja keskkond
1) sotsiaalne keskkond;
2) tehiskeskkond;
3) looduskeskkond.
vestlus, kuulamine, jutustamine, praktiline tegevus, õppemäng 1

Keel ja kõne
1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus. 4

Matemaatika
1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
2) suurused ja mõõtmine;
3) geomeetrilised kujundid. 1

Tegevuskava

Õppemänge mängides laps:

  1. õpib ja omandab sotsiaalseid oskusi ja reegleid, sh kuulab kaaslast, sõlmib kokkuleppeid, ootab oma järjekorda, järgib mängureegleid, keskendub mängule ja püsib alustatud tegevuse juures.
  2. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, nt saab selgeks suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise (tüdrukud ja poisid; punane ja sinine võistkond jne), orienteerub ajas ja ruumis; hääle- hääliku- ja lugemismängud aitavad kujundada ja arendada lapse lugemis- ja kirjutamisoskust.
  3. kogeb emotsioone, põnevust, uudishimu, huvi, loovust ning väljendab emotsioone sobival viisil.
  4. arendab erinevaid tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine), vaatleb, märkab, suunab oma tähelepanu ja mõtlemist.
  5. osaleb mänguvahendite valmistamisel taaskasutatud materjalidest.
  6. mängib õues, sh õpib läbi erinevate matkimismängude lindude ja loomade liikumisviise, loodusnähtusi, tutvub looduslike materjalidega.
  7. mängib rahvuslikke mänge: osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge. Muusika- ja laulumänge mängides arenevad lapsel muusikaline kuulmine ja rütmitunne. Laps annab liikumise abil edasi muusika meeleolu, reageerib muusika rütmile, dünaamikale, algusele ja lõpule.
  8. arendab kehalist võimekust, kehastudes erinevateks tegelasteks (loovus, fantaasia) kasutab erinevaid liikumisviise – arenevad liigutuste täpsus ja koordinatsioon.
  9. õpib mängudes väärtusi.