Pedagoogid

Õpetaja: Saidi
Õpetaja assistent: Maie 
Õpetaja abi: Kati

Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus: 3-4
Laste arv: 16

Pedagoogid

Õpetaja: Saidi
Õpetaja assistent: Maie 
Õpetaja abi: Kati

Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus: 3-4
Laste arv: 16

Päevakava

Päevakava

7.00 – 8.50
Laste saabumine lasteaeda
Vaba tegevus
Info lapsevanematega
8.30 – 9.00
Hommikusöök
9.10 – 12.00
Õppe- ja kasvatustegevused
Õues viibimine
12.15-13.00
Lõunasöök, eneseteenindamine
13.00 – 15.00
Puhkeaeg
15.00 – 15.30
Ärkamine, riietumine
15.45 - 18.00
Õhtuoode, vaba tegevus toas/õues
Kojuminek

Õppetegevused

Muusika
1) laulmine;
2) muusika kuulamine;
3) muusikalis-rütmiline liikumine ja tants;
4) pillimäng.

Muusikategevused saalis

Liikumine
1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
2) põhiliikumised;
3) liikumismängud;
4) erinevad spordialad.

Liikumistegevused saalis, võimlas, õues 

Ujumine

Kunst
1) kujutamine ja väljendamine;
2) kujundamine;
3) tehnilised oskused;
4) kunstiteoste vaatlemine.

Voolimine 

Maalimine

Mina ja keskkond
1) sotsiaalne keskkond;
2) tehiskeskkond;
3) looduskeskkond.

vestlus, kuulamine, jutustamine, praktiline tegevus, õppemäng

Keel ja kõne
1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

Matemaatika
1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
2) suurused ja mõõtmine;
3) geomeetrilised kujundid.

Tegevuskava

Õppemänge mängides laps:

  1. õpib ja omandab sotsiaalseid oskusi ja reegleid, sh kuulab kaaslast, sõlmib kokkuleppeid, ootab oma järjekorda, järgib mängureegleid, keskendub mängule ja püsib alustatud tegevuse juures.
  2. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, nt saab selgeks suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise (tüdrukud ja poisid; punane ja sinine võistkond jne), orienteerub ajas ja ruumis; hääle- hääliku- ja lugemismängud aitavad kujundada ja arendada lapse lugemis- ja kirjutamisoskust.
  3. kogeb emotsioone, põnevust, uudishimu, huvi, loovust ning väljendab emotsioone sobival viisil.
  4. arendab erinevaid tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine), vaatleb, märkab, suunab oma tähelepanu ja mõtlemist.
  5. osaleb mänguvahendite valmistamisel taaskasutatud materjalidest.
  6. mängib õues, sh õpib läbi erinevate matkimismängude lindude ja loomade liikumisviise, loodusnähtusi, tutvub looduslike materjalidega.
  7. mängib rahvuslikke mänge: osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge. Muusika- ja laulumänge mängides arenevad lapsel muusikaline kuulmine ja rütmitunne. Laps annab liikumise abil edasi muusika meeleolu, reageerib muusika rütmile, dünaamikale, algusele ja lõpule.
  8. arendab kehalist võimekust, kehastudes erinevateks tegelasteks (loovus, fantaasia) kasutab erinevaid liikumisviise – arenevad liigutuste täpsus ja koordinatsioon.
  9. õpib mängudes väärtusi.

Pildid