Pedagoogid

Õpetaja: Jane-Ly 
Õpetaja assistent: Inna
Õpetaja abi: Maria

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Jane

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus : 2-3
Laste arv : 16

Pedagoogid

Õpetaja: Jane-Ly 
Õpetaja assistent: Inna
Õpetaja abi: Maria

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Jane

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Rühma iseloomustus

Laste vanus : 2-3
Laste arv : 16

Päevakava

Päevakava

7.00 – 8.50
Laste saabumine lasteaeda
Individuaalne või grupitöö lastega
Õppe- ja loovmängud
Vaba tegevus
Info lapsevanematega
8.30 – 9.00
Hommikusöök
9.10 – 12.00
1. Õppetegevused
2. Õues viibimine
Mängud
Vaatlused ja õppetegevused
Õppekäigud
Liikumismängud
Vaba tegevus
12.30
Lõunasöök
13.00 – 15.00
Puhkeaeg
15.00 – 16.00
Eneseteenindamine
Vaba tegevus
16.00– 18.00
Õhtuoode
Huvitegevus
Individuaalne ja/või grupitöö lastega
Mängud toas ja/või õues
Õppe- ja loovmängud
Info lapsevanematega
Laste kojusaatmine

Õppetegevused

Muusika
1) laulmine;
2) muusika kuulamine;
3) muusikalis-rütmiline liikumine ja tants;
4) pillimäng.

Muusikategevused saalis

Liikumine
1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
2) põhiliikumised;
3) liikumismängud;
4) erinevad spordialad.

Liikumistegevused saalis, võimlas, õues

Ujumine

Kunst
1) kujutamine ja väljendamine;
2) kujundamine;
3) tehnilised oskused;
4) kunstiteoste vaatlemine.

Voolimine

Kleepetöö

Maalimine

Mina ja keskkond
1) sotsiaalne keskkond;
2) tehiskeskkond;
3) looduskeskkond.

vestlus, kuulamine, jutustamine, praktiline tegevus, õppemäng

Keel ja kõne
1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

Matemaatika
1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
2) suurused ja mõõtmine;
3) geomeetrilised kujundid.

Nädalaplaan

esmaspäev
muusika 9.30
lõimitult: keel ja kõne, mina ja keskkond
teisipäev
lugema ja kirjutama õppimine, voolimine
ujumine 9.30
kolmapäev
lõimitult: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika
muusika 9.30
neljapäev
lõimitult: joonistamine, lugema ja kirjutama õppimine
võimlemine võimlas 9.40-10.15
reede
lõimitult: mina ja keskkond, matemaatika, meisterdamine/kleepetöö
liikumine 11.00 õues/saalis

Tegevuskava

Õppemänge mängides laps:

  1. õpib ja omandab sotsiaalseid oskusi ja reegleid, sh kuulab kaaslast, sõlmib kokkuleppeid, ootab oma järjekorda, järgib mängureegleid, keskendub mängule ja püsib alustatud tegevuse juures.
  2. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, nt saab selgeks suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise (tüdrukud ja poisid; punane ja sinine võistkond jne), orienteerub ajas ja ruumis; hääle- hääliku- ja lugemismängud aitavad kujundada ja arendada lapse lugemis- ja kirjutamisoskust.
  3. kogeb emotsioone, põnevust, uudishimu, huvi, loovust ning väljendab emotsioone sobival viisil.
  4. arendab erinevaid tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine), vaatleb, märkab, suunab oma tähelepanu ja mõtlemist.
  5. osaleb mänguvahendite valmistamisel taaskasutatud materjalidest.
  6. mängib õues, sh õpib läbi erinevate matkimismängude lindude ja loomade liikumisviise, loodusnähtusi, tutvub looduslike materjalidega.
  7. mängib rahvuslikke mänge: osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge. Muusika- ja laulumänge mängides arenevad lapsel muusikaline kuulmine ja rütmitunne. Laps annab liikumise abil edasi muusika meeleolu, reageerib muusika rütmile, dünaamikale, algusele ja lõpule.
  8. arendab kehalist võimekust, kehastudes erinevateks tegelasteks (loovus, fantaasia) kasutab erinevaid liikumisviise – arenevad liigutuste täpsus ja koordinatsioon.
  9. õpib mängudes väärtusi.

Pildid