Õppe- ja kasvatustegevuse peateemaks 2020/2021 õppeaastal on:

„Mängides ja avastades terveks, targaks ja hoolivaks".

Õppe- ja kasvatustegevuse peateemast lähtuvad üldeesmärgid:

Laps mängides ja avastades:

 1. arendab erinevaid tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine, maitsmine), vaatleb, märkab, võrdleb ja suunab oma tähelepanu ja mõtlemist;
 2. kogeb emotsioone, eduelamust, põnevust, uudishimu, huvi, loovust ning väljendab oma tundeid sobival viisil;
 3. ühiselt hääle- hääliku- ja lugemismänge ning liisusalme mängides kujuneb ja areneb lapse häälimis-, kirjutamis- ja lugemisoskus;
 4. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, olles ise protsessis aktiivne osaleja (sealhulgas saab selgeks suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise, orienteerub ajas ja ruumis jne);
 5. Õpib ja omandab sotsiaalseid oskusi ja reegleid, kuulab kaaslast ning sõlmib kokkuleppeid, märkab kaaslasi ja arvestab nendega, on koostöövalmis, ootab oma järjekorda, leiab lahendusi erinevatele olukordadele ning püsib alustatud tegevuse juures;
 6. loob ja kasutab erinevatest materjalidest mängu- ja õppevahendeid;
 7. tegutseb, mängib ja õpib õues, läbi mille saab teadmisi ning huvitub loodusest ja tehiskeskkonnast, tajub end ümbritsevat keskkonda terviklikult;
 8. õpib tundma esivanemate loodud rahvuslikke mänge: osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge. Muusika-, laulu- ja rütmimänge mängides kasutab rütmi-, kõla- ja kehapilli ning tajub rütmi ja avastab erinevaid helisid;
 9. arendab kehalist võimekust, kehastudes erinevateks tegelasteks (loovus, fantaasia) ning luues ise ja matkides kaaslaste või täiskasvanu loodud erinevaid liikumisviise;
 10. väärtustab tööd ja erinevaid ameteid, kogeb tööd tehes eduelamust;
 11. hoolib ja väärtustab oma perekonda, kaaslasi ja ümbritsevat keskkonda;
 12. saab teadmisi tervislikest eluviisidest ja rakendab neid igapäevategevustes.

Õpetaja:

 1. mängulisi ja avastamisrõõmu pakkuvaid õppetegevusi planeerides lõimib õppe- ja kasvatustegevuste valdkondi, arvestades, et laps saaks olla õppetegevustes aktiivne tegutseja, osaleja, kogeja, märkaja, lahenduste leidja, looja, suhtleja;
 2. kasutab õppetegevuste planeerimisel ja läbi viimisel mitmekesiseid võimalusi, vahendeid ja materjale;
 3. viib läbi vähemalt ühe robootika või LEGO klotside tegevuse kuus. Vajadusel eelneb tegevusele koolitus;
 4. jagab oma kogemusi kolleegidega;
 5. on vajadusel lapse toetaja.

 

Päevakava:

7.00-8.30 laste saabumine lasteaeda, individuaalne või grupitöö lastega, õppe- ja loovmängud, vaba tegevus, info lapsevanematega
8.30-9.00 hommikusöök
9.00-12.00 õppetegevused ja õues viibimine – mängud, vaatlused ja õppetegevused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus
12.15 lõunasöök sõimerühmas
12.30 lõunasöök aiarühmas
13.00-15.00 puhkeaeg
15.00-16.00 eneseteenindamine, vaba tegevus
15.45 õhtuoode sõimerühmas
16.00 õhtuoode aiarühmas
16.15-18.00 huvitegevus, individuaalne ja/või grupitöö lastega, mängud toas ja/või õues, õppe- ja  loovmängud, info lapsevanematega, laste kojusaatmine